Metoprolol Sandoz – FASS vårdpersonal (2023)

tips

 • hypertoni

 • angina pectoris

 • hjärtarytmidu specielltsupraventrikulära Takykardi

 • profylaktiskBehandling för att förhindra hjärtdöd och reinfarkt efter den akuta fasen av enHjärtattack

 • impulserberoende på funktionella hjärtsjukdomar

 • migränprofylax

 • stabilsymptomatisk Synkope(NYHA II-IV,ejektionsfraktioni vänster ventrikel <40%) i kombination med annan behandling förSynkope(se avsnittetFarmakodynamikfarmakodynamiska egenskaper).

Barn och ungdomar från 6 till 18 år

Behandling avhypertoni.

kontraindikationer

MetoprololSandoz ärdet är kontraindiceratJag är:

 • känd överkänslighet motMetoprololoch de som är förknippade med detytterligareeller mot en efterträdare som anges i avsnittet Innehåll

 • överkänslighet mot andrabetablockerare(korskänslighet mellanbetablockerareDet skulle kunna hända)

 • AV-block II eller III

 • ingen behandlingSynkope(lungödem, minskat blodflöde ellerhypotoni) och kontinuerlig eller intermittent behandling som ökarkontraktiliteten i myokardiet (betareceptoragonist)

 • visar sig också klinisktsignifikant sinus bradykardi(Hjärtfrekvens under 50 slag per minut i vila före behandling)

 • Sinusknutesyndrom, utom hos patienter med permanent pacemaker

 • kardiogent Keil

 • SA-block av hög kvalitet

 • allvarlig störning av perifert arteriellt blodflöde

 • hypotoni(systoliskt tryck <90 mmHg)

 • Ämnesomsättning-syror

 • allvarligAsmaAtt dökroniskobstruktiv sjukdom

 • samtidig användning av MAO-hämmare (förutom MAO-B-hämmare).

är metoprololsuccinatdet är kontraindiceratför patienter medkronisk Synkopese:

 • instabil, dekompenseradSynkope(lungödem, hypoperfusion ellerhypotoni),

 • kontinuerligteller intermittent behandling med en positiv inotrop beta-agonist,

 • Puls under 68 slag/minut. vila före behandling,

 • sänktblodtryck, under 100 mmHg (kräver upprepad undersökning innan behandlingen påbörjas).

samtidigtintravenös FörvaltningKalciumkanalblockerare av Verapamil-typDiltiazemeller andra antiarytmika (t.ex.Bisopiramida) OCHdet är kontraindicerat(med undantag för behandling på intensivvårdsavdelning).

dosering

typ av administration

MetoprololTabletter ska tas en gång om dagen, helst med frukost. Tabletterna ska sväljas hela eller delas utan att tugga eller krossas. Tabletter ska tas med vatten (minst ett halvt glas).


UtanförDen måste justeras enligt följande instruktioner:


hypertoni

50 mg en gång dagligen hos patienter med mild till måttlig sjukdomhypertoni. Om det behövs kan duutanförDosen ökas till 100-200 mg per dag, alternativt kan ett annat blodtryckssänkande läkemedel läggas till behandlingen.


angina pectoris

100-200 mg en gång om dagen. Vid behov kan ett annat läkemedel användas för att behandla kranskärlssjukdom.arteriellHjärtsjukdom ingår också i behandlingen.


ArytmiOCH

100-200 mg en gång om dagen.


profylaktiskefterföljande behandlingHjärtattack

200 mg en gång om dagen.


impulserberoende på funktionella hjärtsjukdomar

100 mg en gång om dagen. Om det behövs kan duutanfören ökar till 200 mg.


migränprofylax

100-200 mg en gång om dagen.


stabilsymptomatisk Synkope

Utanfören av dem är individuell för patienter med ett stabilt tillståndsymptomatisk Synkopekontrolleras av en annan behandlingSynkopeA. Den rekommenderade startdosen för NYHA III-IV-patienter är 12,5 mg en gång dagligen under den första veckan.UtanförUnder den andra veckan kan dosen ökas till 25 mg en gång om dagen. Den rekommenderade startdosen för NYHA II-patienter är 25 mg en gång dagligen under de första två veckorna. kopia avutanfören rekommenderas efter de första två veckorna.Utanföröka till 200 mg dagligen varannan vecka eller maximal tolererad dosutanför. För långtidsbehandling bör måldosen sättas till 200 mg per dag eller den maximalt tolererade dosen.utanför. Behandlande läkare behöver veta hur stabil den ärsymptomatisk Synkopebehandlas. Efter varje dosökning ska patientens tillstånd övervakas noggrant. Om ett blodtrycksfall observeras kan det bli nödvändigt att minska detutanförnågon av de andra samtidiga medicinerna. Att sänka blodtrycket är inte nödvändigtvis ett hinder för långvarig användningMetoprolol, Mänutanförman bör reduceras tills patientens tillstånd stabiliseras.


nedsatt njurfunktion

Det finns inga studier på patienter medkronisk Synkopeoch nedsatt njurfunktion. Därför bör en ökning av dosen hos dessa patienter ske med försiktighet.


nedsatt leverfunktion

Detta är fallet vid allvarlig leverdysfunktionelimineringen av metoprololsuccinatnedsatt, vilket kräver en dosreduktion under vissa förhållanden. Det finns inga studier på patienter medkronisk Synkopeoch nedsatt leverfunktion. Därför bör en ökning av dosen hos dessa patienter ske med försiktighet.


Tidigare

Det finns inga studier på patienter över 80 år.Utanförmåste ökas med särskild omsorg.


pediatrikBefolkning


hypertoni

Den föreslagna initialenutanförFör hypertonipatienter över 6 år är dosen 0,5 mg/kg en gång dagligen. Finalen är beviljadutanförEn i milligram bör vara närmare det beräknade värdetutanfören i mg/kg. Detta kan vara fallet hos patienter som inte svarar på 0,5 mg/kgutanfören ökar till 1 mg/kg, men bör inte överstiga 50 mg. Detta kan vara fallet hos patienter som inte svarar på 1 mg/kgutanfördu ökar till max varje dagutanför2mg/kg.UtanförDoser över 200 mg en gång dagligen har inte studerats hos barn och ungdomar.

Effekt och säkerhet vid användning till barn under 6 år har inte studerats.Metoprololrekommenderas därför inte för denna åldersgrupp.


dosförändringar ellersläppBehandling

SuspensionAll behandling eller dosändring måste ordineras av den behandlande läkaren. Behandlingstiden måste bestämmas av den behandlande läkaren.

Om behandling medMetoprololSandoz ska avbrytas tillfälligt eller efter långvarig användning (särskilt hos patienter medSynkopekranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt) detta bör göras gradvis under minst två veckor och gradvis reduceras till hälftenutanfören för de lägstautanfören, dvs hälften, uppnåsMetoprololSandozdepottablett25 mg. Den sista dosen ska tas minst fyra dagar innan läkemedlet avslutas. Vid klagomål måste nedtrappningen skjutas upp. Ett plötsligt stopp kan leda till försämringSynkope, med ökad risk för plötslig hjärtdöd eller hjärtischemi med förvärrad angina eller hjärtinfarkt eller återfallhypertoni.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Strikt medicinsk övervakning krävs

 • jag ärBlockera AVKlass I eftersom försämring som kan leda till total försämringBlockera AVkan uppkomma

 • för diabetiker med fluktuerande blodsockernivåer och strikt fasta

 • för patienter som producerar hormonerVolymmed medulla binjure (feokromocytom, föregående och samtidig behandling medalfablockerarenödvändig)

 • för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (sedoseringoch administrationssätt).

Hos patienter medskarpHjärtinfarkt medför en ökad riskkardiogent Keilvar observerad. Eftersom hemodynamiskt instabila patienter är särskilt drabbade kan det vara såMetoprololges först efter att patienter har stabiliserats hemodynamiskt.


medicinska patienterpsoriasiseller med en personlig eller familjehistoria avpsoriasisBetablockerare ska endast administreras efter noggrann utvärdering.Riskanalys.


Hos patienter medAsmabör behandlas samtidigt med beta-2-.Sympatomimetikainsatt (i pillerform och/eller förandas). Det måste vara under vissa förutsättningarutanfören beta 2Sympatomimetikaanpassas (ökar) när behandling med metoprololsuccinat påbörjas.


Före kirurgiska ingrepp ska narkosläkaren informeras om att patienten behandlasMetoprolol. Bör inte ges till patienter som genomgår andra ingrepp än hjärtkirurgiskarpförsta behandlingen med högutanförOCHMetoprololeftersom detta var länkatbradykardi,hypotoniEAVC(även dödligt) hos patienter med kardiovaskulära riskfaktorer.


ta emot patienterbetablockerarevisar ett allvarligare sjukdomsförlopp vid anafylaxiKeil.


För närvarande finns det otillräcklig erfarenhet av behandling av patienter med metoprololsuccinat.Synkopeoch följande komorbiditeter:

bradykardi

Erfarenhet av samtidig användning av betablockerare och fingolimod är begränsad. Eftersom inledande av behandling med fingolimod också är förknippat med en långsammare hjärtfrekvens, krävs samtidig användning.betablockerareAllvarliga biverkningar uppstår i början av behandlingen med fingolimodbradykardioch hjärtblock.


På grund av den möjliga kumulativa effekten på hjärtfrekvensen bör behandling med fingolimod inte påbörjas hos patienter som samtidigt behandlas med fingolimodbetablockerare(se även avsnittetSAMSPELOCH).


Hos dessa patienter ska behandling med fingolimod endast övervägas om den förväntade nyttan överväger den potentiella risken. Om behandling med fingolimod övervägs bör en kardiolog rådfrågas om att byta till mediciner som inte sänker hjärtfrekvensen innan behandlingen påbörjas. Om behandling som sänker hjärtfrekvensen inte kan avbrytas, bör kardiologen konsulteras för adekvat övervakning efter den första dosen: långvarig övervakning åtminstone över natten rekommenderas (se även avsnittSAMSPELOCH).


Prinzmetals Angina

betablockerarekan öka antalet och varaktigheten av angina attacker hos patienter med Prinzmetals angina (variant angina).


Mukokutant okulärt syndrom

Inget fullt utvecklat oftalmokokutant syndrom har rapporterats.Metoprolol. Det har dock funnits tecken på detta syndrom (enbart torra ögon eller, i sällsynta fall, i samband med utslag). I de flesta fall försvinner dessa symtom med behandling.Metoprololavbröts. Patienter bör övervakas noggrant med avseende på möjliga okulära effekter. När sådana resultat inträffar bör de ske gradvis.släppvonMetoprololtas i beaktande.


Störningar i perifert arteriellt blodflöde

Metoprololbör användas till patienter med perifera arteriell cirkulationsstörning (t.ex.Raynauds sjukdomeller fenomenclaudicatio intermittens), sedan behandling medbetablockerarekan förvärra sådana tillstånd (sekontraindikationOCHkontraindikationOCH).


Tyreotoxikos

betablockeraretäcker några av dina kliniska punkterTireotoxikos. SeMetoprololges till patienter med kända sjukdomarTireotoxikoseller de som misstänks utveckla detta tillstånd bör göra bådasköldkörteln- och hjärtfunktionen övervakas noggrant.


MetoprololSandoz innehåller sackaros,GlukosELaktos

Patienter med någon av följande sällsynta ärftliga sjukdomar ska inte ta detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist ellerGlukos- absorption av laktos,fruktosintoleranseller Sucrase-Isomaltase-Mangel.

interaktioner

effekt av andra läkemedelMetoprolol

Metoprololdet är ensubstratför cytokrom P-450Svåren CYP2D6. Ett läkemedel som innehåller ämnen som kan orsaka:Husen Svårkan påverka din plasmanivåMetoprolol. Din plasmanivåMetoprololkan ökas omMetoprololAnvänds tillsammans med andra substanser som metaboliseras av CYP2D6. dessa inkluderarantiarytmika,antihistaminerOCH,histamin- 2 receptorantagonisten, antidepressiva, antipsykotika,COX-2-Hämmare, antiretrovirala läkemedel som ritonavir, antimalariamedel som hydroxiklorokin ellerkinidinEsvampdödandesom terbinafin. Din plasmanivåMetoprololminskas av rifampicin och kan ökas av alkoholhydralazin.

Effekter av metoprolol och andra antihypertensiva läkemedelblodtrycket är vanligtvis additiv. Patienter som får samtidig behandling med reducerande läkemedelCatecolaminaär, andrabetablockerare(inklusive timololhaltögondroppar) att dömonoaminoxidashämmare(MAO-hämmare) bör övervakas noggrant. Dessutom finns det en teoretisk risk att det kan vara betydandehypertonikan inträffa upp till 14 dagar efter samtidig behandling med aIrreversibelMAO-hämmare avbröts.


Följande läkemedel kan öka sin effekt eller plasmakoncentrationMetoprolol


Kalciumkanalblockerare är (intravenösatt använda)

Kalciumkanalblockerare som verapamil ochDiltiazemkan förstärka de undertryckande effekterna av betablockerareblodtrycket, puls, hjärtakontraktilitetoch AV-kabel. Kalciumkanalblockerare av typen verapamil (fenylalkylamin) ska inte gesintravenöshos stående patienterMetoprololpå grund av risken för hjärtstillestånd i detta tillstånd (sekontraindikationOCHkontraindikationOCH).


Kalciumkanalblockerare är (ur munnenatt använda)

samtidigtFörvaltningsomadrenerg betablockerareoch en kalciumkanalblockerare kan leda till en kumulativ minskning av myokardial kontraktilitetkontraktilitetpå grund av negativa kronotropa och inotropa effekter. Patienter som aur munnenVerapamil-typ kalciumkanalblockerare i kombination medMetoprololmåste övervakas noga.


antiarytmika

betablockerarekan öka dess negativa inotropa effektantiarytmikaoch dess effekt på vikenöverföringstidA. Kan förekomma samtidigt, särskilt hos patienter med redan existerande sinusknutedysfunktionFörvaltningvonAmiodaronresultera i addnelektrofysiologiska effektermedbradykardi,sinus stillaståendeoch Bloco AV.antiarytmikamedkinidin, Golvet,Procainamidajmalin,Amiodaron,Flecaína,innan de har gjort detEBisopiramidakan förstärka effekterna av metoprolol på hjärtfrekvens och AV-överledning. Detta kan leda till svår hemodynamiksidoeffektär hos patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Kombinationen bör också undvikas vid "sinusknutesyndrom" och "sinusknutesyndrom".patologiskAV-ledning.SAMSPELen är bättre dokumenterad för dettaBisopiramida.


Nitroglycerin

Nitroglycerinkan öka blodtryckssänkningenMetoprolol.


Sfingosin 1-fosfatreceptormodulatorer

samtidig användning avbetablockerareoch andra läkemedel som sänker hjärtfrekvensen, såsom sfingosin-1-fosfatreceptormodulatorer (t.ex. fingolimod), kan ge ytterligare hjärtfrekvenssänkande effekter. Behandling med Fingolimod ska inte påbörjas hos patienter som behandlas med det på grund av möjliga additiva effekter på hjärtfrekvensenbetablockerare(se avsnittet Varningar och försiktighetsåtgärder). Om behandling med fingolimod övervägs för dessa patienter, bör en kardiolog konsulteras angående byte till ett icke-pulssänkande medel eller lämplig övervakning i början av behandlingen: förlängd övervakning åtminstone över natten rekommenderas om pulssänkande terapi inte är hjärtfrekvensen. avvecklas kan vara .


aldesleucina

samtidig användning avbetablockerareoch aldeleucin kan öka blodtryckssänkningen.


läkemedel

Vissa inhalationsanestetika kan förstärka de kardiodepressiva effekterna av betablockerare (se avsnittet Varningar och försiktighet). Anestesiläkare bör därför informeras om behandlingenMetoprolol.


hydralazin

samtidigtFörvaltningvonhydralazinkunnaHusenförsta effekten av metoprolol som leder till ökade koncentrationer av metoprololMetoprolol.


Alfa-adrenozeptor-antagonist

Akut ortostatisk hypotoni som kan följa den förstautanfören av Prazosin ellerdoxazosinakan förvärras hos patienter som redan tar abetablockerare.


Digitalisglykosider

samtidig användning avdigitalisglukosidkan leda till allvarliga konsekvenserbradykardioch/eller AV-förlängningöverföringstidA. Övervakning av hjärtfrekvens och PR-intervall rekommenderas.


Följande läkemedel kan minska sin effekt eller plasmakoncentrationMetoprolol


Sympatomimetika

Adrenalineller andraSympatomimetika(t.ex. hostdämpande medel eller nasala och nasala medel).ögondroppar) kan orsaka hypertoniska reaktioner när de används samtidigt medbetablockerare. Detta är mindre troligt medterapeutiska doserfrån beta1-selektiva snarare än icke-selektiva drogerbetablockerare.


Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

samtidigtFörvaltningav icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, inklusive COX-2-hämmare, och abetablockerare, kan minska blodtrycksfalletMetoprolol, möjligen som ett resultat av njurhämningProstaglandinkomponenterEn ochNatrium- Evätskeretentionorsakas av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.


leverenzyminducerare

Enzyminducerande läkemedel kan påverka plasmakoncentrationernaMetoprolol. Till exempel minskar rifampicin dess plasmakoncentrationMetoprolol.


Effekt av metoprolol på andra läkemedel


antiadrenerg

Den antihypertensiva effekten av adrenerga läkemedelalfablockeraresåsom guanetidin, betanidin, reserpin, alfa-metyldopa ochKlonidinkan ökas med betablockerare. Å andra sidan adrenerga ämnenbetablockerareockså stärkahypertonivad kan hända omKlonidinintroduceras hos patienter som samtidigt får behandling medKlonidinoch adrenergbetablockerare. När en patient behandlas medKlonidinEMetoprololSamtidigt ska klonidinbehandling avbrytasMetoprololTa bort med flera dagar före behandlingKlonidinär inställd.


antidiabetika ochInsulin

betablockerarekan störa det normala hemodynamiska svarethypoglykemioch leda till en ökning av blodtrycket vid allvarliga sjukdomarbradykardi. med diabetikerInsulinkan behandling medbetablockerarekoppla ihop med förstorad eller förstoradhypoglykemi.betablockeraredet kan också motverka den hypoglykemiska effekten av sulfonylureider. Risken för dessa effekter är lägre med en beta1-selektiv drog somMetoprololän den icke-selektivabetablockerare. ta diabetikerMetoprololHan bör dock övervakas för att säkerställa att diabeteskontroll upprätthålls (se avsnitt 4.4).


lidokain

Metoprololkan sänkastullklareringvonlidokain, vilket leder till en ökning av effekten av lidokain.


Nifedipin

Om kalciumantagonister som nifedipin tas samtidigt kan blodtryckssänkningen bli mycket stor.


Kalciumantagonister som verapamil eller diltiazem ellerantiarytmika

Med samtidig användning av kalciumantagonister som verapamil eller diltiazem, ellerantiarytmika, noggrann patientövervakning är nödvändig eftersomhypotoninegativ inotrop effekt,bradykardieller andra hjärtarytmier kan förekomma.

intravenös FörvaltningDärför bör kalciumkanalblockerare eller antiarytmika undvikas under behandling med metoprololsuccinat.

Dess kardiopressoreffektMetoprololEantiarytmikakan vara tillsats.


Ergotalkaloider

Förvaltningsamtidigt sombetablockerarekan förstärka den vasokonstriktoreffekten av ergotalkaloider.


dipyridamol

FörvaltningEn efter den andrabetablockerareI allmänhet bör administrering av dipyridamol avbrytas före administrering av dipyridamol och hjärtfrekvensen bör övervakas noggrant efter dipyridamolinjektion.


Alkohol

Om alkohol intas samtidigtMetoprololAlkoholhalten i blodet kan stiga och sjunka långsammare.

graviditet(Läs mer om graviditet)

Kategori C

Om graviditet bekräftas ska kvinnor omedelbart informera sin läkare. Välkontrollerade studier av deras användningMetoprololDet saknas hos gravida kvinnor och det finns begränsade data om dess användning.Metoprololhos gravida kvinnor. Det finns inte tillräcklig erfarenhet av säkerheten vid användning hos människor under första och andra trimestern. när man använderMetoprololIngen skada på den nyfödda observerades hos cirka 100 par av mor och spädbarn under de tre sista månaderna av graviditeten. därför fårMetoprololdet ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.


betablockerareminskar blodflödet inutimoderkakanoch kan leda till fosterdöd ochtidigtFÖDELSE AV ETT BARN. Hos gravida kvinnor har intrauterin tillväxthämning med mild till måttlig sjukdom observerats efter långvarig användning.hypertoni.betablockerareDet har rapporterats leda till längre förlossning ochbradykardihos foster, nyfödda och ammande barn. Det nämndes ocksåhypoglykemi,hypotoni, ökade bilirubinnivåer och hämmade svaret på neonatal anoxi.

Vid behandling medMetoprololUnder graviditeten bör den vara så låg som möjligtutanföranvänds och behandlingen bör avbrytas 48-72 timmar före förväntad förlossning. Om detta inte är möjligt ska det nyfödda barnet observeras i 48 till 72 timmarefter födselnför tecken och symtom på betablockad (t.ex. hjärt- och lungkomplikationer).


Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnittet Prekliniska data).

amning(Läs mer om amning)

Grupp IVb.

Metoprololpasserar moderkakan och ackumuleras i bröstmjölken i en nivå som är ungefär tre gånger högre än bröstmjölkenblodplasma. Vid födseln är serumkoncentrationerna hos modern och spädbarn jämförbara.MetoprololDess koncentration i bröstmjölk är ungefär tre gånger högre än serumkoncentrationen som uppmätts hos modern. Med en daglig dos på 200 mgMetoprololCirka 225 mikrogram frigörs i processenMetoprololper liter mjölk. Denna mängd visade inga tecken på betablockad hos spädbarn, dvskliniska studier. Risken för biverkningar hos spädbarn som ammas verkar dock vara låg när de tar det.terapeutiska doserav läkemedlet (förutom hos dåliga metaboliserare) bör spädbarnet noggrant övervakas med avseende på betablockerare. Metoprololsuccinat ska inte tas under amning om det inte är absolut nödvändigt.

fertilitet

Effekter av metoprolol hos människorfertilitethar inte undersökts. Metoprololtartrat har visat resultat ispermaen hos hanråttorterapeutiska doser, men var signifikant högre i djurfertilitetsstudierutanförAnvändes, påverkade inte fångsthastigheten.

Trafik

Behandling med detta läkemedel kräver regelbunden medicinsk övervakning. Innan patienten kan köra bil eller använda maskiner måste han veta hur man görMetoprololEffekter på honom/henne kan uppstå, såsom under behandling med yrsel, trötthet eller nedsatt synMetoprolol(se avsnittetsidoeffektOCH). Sådana effekter kan förvärras av alkoholkonsumtion eller byte till ett annat läkemedel.

Bieffekter

Följande kategorier används för frekvens av biverkningar: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100), sällsynta (≥ 1 /10 000 till <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000), frekvens okänd (kan inte uppskattas från tillgängliga data).

väldigt vanligt

≥1/10

vanlig

≥1/100, <1/10

mindre vanligt

≥1 000, <1/100

Sällan

≥1/10 000, <1/1000

Mycket sällsynt

<1/10 000

Okänd frekvens (kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)

blodet ochlymfsystemet

trombocytopeni,leukopeni

ämnesomsättningEnäring

viktökning

Mentala problem

Depression, minskad koncentration, dåsighet, sömnlöshet, mardrömmar

nervositet, rastlöshet

Glömska eller minnesproblem, förvirring, hallucinationer, personlighetsförändringar (t.ex. humörsvängningar)

Central eperifera nervsystemet

Trötthet

yrsel, huvudvärk

du ser

smakstörningar

Ögon

Synnedsättning, ögonirritation, minskad tårproduktion (måste beaktas vid användning av kontaktlinser)konjunktivit

öron och balansorgan

Surr, hörselnedsättning

Hjärtat

bradykardi,impulsereh, kall känsla i händer och fötter

Tillfälligt förvärrade symtom påSynkopemed kringutrustningÖdem,Blockera AVjag, bröstsmärtor,kardiogent Keilhos patienter medskarpHjärtattack

Arytmioch linjestörningar

blodådror

ortostatisk hypotoni, i mycket sällsynta fall medSynkope

Nekroshos patienter med svåraregionalKärlsjukdom före behandling

Försämring av claudicatio intermittens eller Raynauds fenomen

andnings-, bröst- ochMediastinum

Dyspné vid ansträngning hos predisponerade patienter (t.ex. patienter med astma)

Bronkospasm

rinit

Gastrointestinala kanalen

Tillfälliga gastrointestinala problem som illamående, magsmärtor, diarré, förstoppning

Att spy

Torr mun

lever och gallgångar

Onormala värden i leverfunktionstester

Hepatit

läder ochsubkutan nätverk

hudreaktioner somrodnadAtt dökliasåväl som utslag (till exempel i form av psoriasishudsjukdom och dystrofiska hudförändringar, ökad svettning

håravfall

Ljuskänslighetsreaktioner med utslag efter exponering för ljus som förvärraspsoriasis, nytt utbrott avpsoriasis

muskuloskeletala systemet och bindväv

muskelkramp

artralgi, muskelsvaghet

reproduktionsorgan och bröstkörtel

oförmågaoch libidostörningar, induratio penis plastica (Peyronies sjukdom)


Speciellt i början av behandlingen är problem i central- och centralområdet mycket vanliga.perifera nervsystemet, såsom trötthet, och vanligtvis medyrseloch huvudvärk.


Latent Diabeteskan förekomma eller kan finnasDiabetesi sällsynta fall förvärras det. Tecken på lågt blodsocker (till exempel ökad hjärtfrekvens) kan maskeras.


sidoeffekthärrör från spontana rapporter och fall som beskrivs i litteraturen (okänd frekvens). NÄSTAsidoeffektLuft född från din erfarenhetMetoprololGodkännande efter marknadsföring genom spontanrapportering och fall från litteraturen. varför dessasidoeffektrapporterades frivilligt i en population av obestämd storlek och påverkas av konfunderande variabler. Det är inte möjligt att tillförlitligt uppskatta dess frekvens, varför den klassificeras som okänd.


undersökningar

Ökad nivå avtriglyceriddet i blodet och dess nivå minskadeHDL(högdensitetslipoprotein).


Rapportera misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter läkemedelsgodkännande. Tillåter konstant övervakning av nytta-riskförhållandet för läkemedlet. Vårdpersonal uppmanas att anmäla eventuella misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.www.lakemedelsverket.se. Adress

Läkemedelsverket
ruta 26
751 03 Uppsala

överdos

symtom

Den kliniska bilden beror på berusningens omfattning, men generellt är symtomen på hjärt- och centrala och perifera nervsystem som följer: allvarligahypotoni,sinus bradykardi, AV-block, hjärtinfarkt,Synkope,kardiogent Keil, Hjärtattack,bronkospasm, nedsatt medvetande (ävenFör), anfall, illamående, kräkningar, cyanos och död.


Samtidig användning av alkohol, antihypertensiva läkemedel,kinidinAtt döbarbituratFörvärrar tecken och symtom.


Den förstaCairEffekterna av en överdos uppträder 20 minuter till 2 timmar efter intagMetoprolol.


Effekterna av massiv överdosering kan kvarstå i flera dagar trots minskade plasmakoncentrationer.


Behandling

Patienten måste läggas in på sjukhuset, vanligtvis på intensivvårdsavdelningenkontinuerligtÖvervakning av hjärtfunktion, blodgaser och blodkemi. Vid behov bör akuta stödåtgärder vidtas, såsom konstgjord andning eller elektrisk hjärtstimulering med en pacemaker.

Även till synes opåverkade patienter som får en mindre överdos bör observeras noggrant i minst 4 timmar för tecken på toxicitet.


I en potentiellt dödlig situationur munnenVid överdosering, framkalla kräkning eller utför magsköljning (inom 4 timmar efter intag).Metoprolol) och/eller medicinskt kol tillsätts för att eliminera läkemedlet från mag-tarmkanalen. detta är osannolikthemodialyskan bidraremover Metoprololväsentligt.


Andra kliniska tecken på överdosering bör behandlas symtomatiskt baserat på moderna intensivvårdsmetoder.


atropin,Sympatomimetikaeller använd en pacemakerbradykardioch hjärtöverledningsstörningar.


hypotoni,skarphjärtinfarkt ochKeilkan behandlas med lämpliga volymexpanderar, glukagoninjektioner (eventuellt följt av glukagoninfusion).intravenösanvändning avSympatomimetika, somdobutamin(om tillgängligvasodilatationtillsammans med en alfa-1 adrenerg receptorantagonist). Ocksåintravenös Förvaltningkalciumjoner beaktas.


jag ärbronkospasmkunnaandasfrån betaSympatomimetika(Att döintravenösanvänd med dålig prestanda) ellerintravenösAminofyllin används.


jag ärgeneraliserade anfalllångsamt rekommenderasintravenös Förvaltningvondiazepam.


De reaktioner som uppstår vid exponering förbetablockerare(se avsnittet Varningar och försiktighet) kan inträffa efter överdosering.


Det finns ingen erfarenhet av överdosering av metoprololsuccinat hos patienter med stabil sjukdom.kronisk Synkope.

Farmakodynamik

Metoprololdet är en beta 1selektiv betablockerare, dvs H. det blockerar beta1-Sinnesnervlol i hjärtatutanförbetydligt mindre delar än vad som behövs för att blockera betan2-SinnesnervOCH.


Metoprololdet har endast en försumbar membranstabiliserande effekt och substansen har ingen agonisteffekt.


Metoprololminskar eller blockerar den stimulerande effektenCatecolaminahan (som släpps speciellt i samband med fysisk och psykisk stress) har i hjärtat.MetoprololnedsattTakykardi, ökad hjärtminutvolym och ökadhjärtkontraktilitet, vanligtvis orsakad av en plötslig ökningCatecolaminadin. också nedgraderadblodtrycket.


Plasmakoncentration och effekt (b1blockeringar) metoprololsuccinatdepottablettDet är mer konsekvent under en given 24-timmarsperiod än traditionella former av beta-piller1-selektivbetablockerare.


Eftersom plasmakoncentrationerna är konstanta finns klinisk beta.1– Selektivitet är bättre än traditionella beta-surfplattor1-selektivbetablockerare. Dessutom finns det en risk för negativa effekter relaterade till toppkoncentrationer (t.bradykardioch svaghet i armar och ben) minimal.


Om det behövs kan duMetoprololadministreras samtidigt med en beta2-kämpehos patienter med symtom på

obstruktiv lungsjukdom.


inflytande påSynkope

Ingen studie MERIT HF (3 991 patienter NYHA II-IV,ejektionsfraktion40 %) lämnarMetoprololkombinerat med standardbehandlingSynkope, (d. h. Diuretikum,ACE-HemmerAtt döhydralazinettACE-Hemmerinte tolererades, långtidsverkande nitrater ellerangiotensin-II-Sinnesnerv Motståndareoch eventuellt en hjärtglykosid) visade bland annat att dödligheten av alla orsaker minskade med 34 % (p = 0,0062 (justerat); p = 0,00009 (nominell)). Dödligheten av alla orsaker var 145 i metoprololgruppen (7,2 % per år).patienter i flera årvid uppföljning) jämfört med 217 (11,0 %) i placebogruppen, relativ risk 0,66 (95 % KI 0,53-0,81).


I en kinesisk studie av 45 852 patienterskarphjärtinfarkt (COMMIT-studien).kardiogent Keil signifikantvanligare med metoprololbehandling (5,0 %) än medPlacebo(3,9%). Skillnaden var särskilt märkbar i följande patientgrupper:


Relativ frekvens avkardiogent Keili COMMIT-studien i grupper av enskilda patienter:

patientmotstånd

behandlingsgrupp

Metoprolol

Placebo

Att förändra

≥70 år

8,4 %

6,1 %

blodtryck

<120 mmHg

7,8 %

5,4 %

HJÄRTSLAG

≥110/min

14,4 %

11,0 %

Killip Classe III

15,6 %

9,9 %

pediatrikBefolkning

I en 4-veckors studie av 144pediatriska patienter(från 6 till 16 år) med grundskoleutbildninggrundläggande hypertoniMetoprololsuccinat har visat sig minska det systoliska antaletblodtryckmedelvärde 5,2 mmHg iutanförde 0,2 mg/kg (p=0,145), 7,7 mmHg iutanföra 1,0 mg/kg (p=0,027) e 6,3 mmHg iutanför2,0 mg/kg (p=0,049), med ett högre värdeutanför200 mg/dag, jämfört med 1,9 mmHg adPlacebo. mycket diastolisktblodtryckminskningen var 3,1 (p=0,655), 4,9 (p=0,280), 7,5 (p=0,017) respektive 2,1 mmHg. Inga tydliga skillnader i blodtryckssänkning observerades för ålder, Tanner-skala och etnicitet.

farmakokinetik

Absorption

Metoprololhelt absorberad efter aur munnen Förvaltning. På grund av förlängd första dos metoprololämnesomsättningOCHbiotillgänglighetEn efter den andraur munnenEnkeldos på cirka 50 %.biotillgängligheten tilldepottablettde är cirka 20-30 % lägre än traditionella tabletter. Detta har dock ingen klinisk betydelse.signifikantresultat pgaAUCVärden (Impulsa) förbli densamma som när du använder konventionella piller.

Vilken elektrisk metoprolol som helstdepottablettInnehåller ett stort antal lagringsgranulat med metoprololsuccinat. Varje granul är belagd med en polymerfilm som styr hastigheten för metoprololfrisättning.


distribution

Bara en liten del av detMetoprolol, cirka 10 %, är förknippad med detplasmaproteinOCH.distributionsvolymen är 5,5 l/kg.


Emdepottablettlöser sig snabbt och avsätter granulat sprids ut och släpps ut i mag-tarmkanalenMetoprololmed konstant hastighet under en period av 20 timmar. EfterFörvaltningen gång om dagen är Cmaximalungefär dubbelt så högt som CMinimumnivåerna.


ämnesomsättning

Metoprololmetaboliseras genom oxidation i levern. de berömda tremetaboliterDet är inte bevisat att de har klinikersignifikant betablockerareResultat.


Metoprololdet metaboliseras primärt, men inte uteslutande, av leverenzymet CYP2D6. På grund av polymorfism i CYP2D6-genen varierar metabolismens hastighet från person till person, och mycket metaboliserbara individer (cirka 7-8%) har högre plasmakoncentrationer och längre elimineringstider än icke-metabola individer. Men inom samma individ är plasmakoncentrationerna konstanta och reproducerbara.


eliminering

Mer än 95 % enur munnen utanförutsöndras i urinen. Cirka 5% av detutanfören utsöndras oförändrad, i enskilda fall upp till 30 %. Elimineringshalveringstiden iblodplasmaFörMetoprololär i genomsnitt 3,5 timmar (mellan 1 och 9 timmar). totalttullklareringär cirka 1 l/min.


Tidigare

farmakokinetiken tillMetoprololDet är inte annorlunda med äldre.signifikantän vad man ser hos yngre människor.


nedsatt njurfunktion

det systemiskabiotillgänglighetEn ochelimineringen avMetoprololförblir oförändrad hos patienter medotillräcklig. Seine Streout-Ratemetaboliterdock är de lägre än normalt.Signifikant ackumulationvonmetaboliterDet har observerats hos patienter med en glomerulär filtrationshastighet (GRF) mindre än 5 ml/min.ackumulationen avmetaboliterMetoprolol ökar dock inte effektenbetablockerareResultat.


pediatrikBefolkning

Din farmakokinetiska profilMetoprololVärdena är liknande hos pediatriska hypertoniker i åldern 6 till 17 årfarmakokinetiksom tidigare beskrivits för vuxna. Tydligenur munnen tullklareringFörMetoprolol(CL/F) ökade linjärt med kroppsvikten.


nedsatt leverfunktion

Hos patienter medLevercirroskunnabiotillgängligheten tillMetoprololökning och totaltullklareringbegränsa. En ökning av exponeringen är emellertid endast kliniskt signifikant hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.Shunt- opererade patienter. inte helttullklareringcomShuntHos opererade patienter är värdet runt 0,3 l/min. OCHAUC- Värdena är cirka 6 gånger högre än hos friska försökspersoner.

prekliniska data

Gemensamma studier av säkerhetsfarmakologi, allmän toxicitet, genotoxicitet,karcinogenesReproduktions- och utvecklingseffekter utgör ingen speciell risk för människor.


betablockerarevisade ingateratogenaPotential hos djur, men istället minskat blodflöde från navelsträngen, långsammare tillväxt, minskad benbildning och störreolyckafoster och postnatala dödsfall.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Emdepottablettinnehåller 23,75 mg metoprololsuccinat, motsvarande 25 mg metoprololtartrat.


Hjälpämnen med känd effekt

Emdepottablettinnehåller upp till 9,31 mg sackaros, upp till 0,51 mgGlukose 4,45mgLaktosmedLaktosmonohydrat.


Emdepottablettinnehåller 47,5 mg metoprololsuccinat motsvarande 50 mg metoprololtartrat.


Hjälpämnen med känd effekt

Emdepottablettinnehåller upp till 18,63 mg sackaros, upp till 1,02 mgGlukose 7,18mgLaktosmedLaktosmonohydrat.


Emdepottablettinnehåller 95 mg metoprololsuccinat, motsvarande 100 mg metoprololtartrat.


Hjälpämnen med känd effekt

Emdepottablettinnehåller upp till 37,25 mg sackaros, upp till 2,04 mgGlukose 7,11 mgLaktosmedLaktosmonohydrat.


Emdepottablettinnehåller 190 mg metoprololsuccinat, motsvarande 200 mg metoprololtartrat.


Hjälpämnen med känd effekt

Emdepottablettinnehåller upp till 74,51 mg sackaros, upp till 4,07 mgGlukose 10,26mgLaktosmedLaktosmonohydrat.


Se avsnittet Innehåll för en komplett lista över ersättare.


lista över exekutorer

Mikrokristallin cellulosa (E 460)

Crospovidona

Glukos

Suppleant medlem

Lactosmonohidrato

Macrogol 4000

magnesiumstearat

majsstärkelse

Polyacrilato

inget vattenKOLOIDALkiseldioxid

sackaros

att tala

Titandioxid (E 171)


jag 100mgdepottablettFörutom det:

gul järnoxid (E 172)

Blandad

Inte relevant.

ekologisk skada

Metoprolol miljöinformation utarbetad av Recordati för Logimax®, Logimax® forte, Seloken, SelokenZOC®, Seloken®

Miljörisk: Användning av metoprolol har bedömts ha låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Metoprolol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Metoprolol har låg bioackumuleringspotential.


Fortsätt läsa

Detaljerad miljöinformation


Miljöfarlighetsklassificering


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC beräknas med följande formel:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,37*10-6*A(100-R)

PEC = 1,61 μg/L

Wo:

A = 11 786,21 kg (total API-volym såld i Sverige 2020, IQVIA-data).

R = borttagningshastighet = 0% (ingen data tillgänglig)

P = befolkning i Sverige = 10 *106

V (L/dag) = volym avloppsvatten per capita och dag = 200 (ECHA-standard) (Ref 1)

D = utspädningsfaktor för avloppsvatten med ytvattenflöde = 10 (ECHA-standard) (Ref 1)

(Tips: UnderMetoprololmetaboliseras i stor utsträckning hos människor, är lite känt om metaboliternas ekotoxicitet. Därför antas det för denna beräkning att 100 % av de utsöndrade metaboliterna har samma ekotoxicitet som utgångsmaterialen i värsta fall.Metoprolol.)


utsöndring (ämnesomsättning)


MetoprololDet metaboliseras i stor utsträckning i kroppen, med endast en liten del (cirka 5%) som utsöndras som moderläkemedel. Den huvudsakliga utsöndringsvägen är urin (Ref. 2).


ekotoxicitetsdata

sista punkten

fram tills

vanliga namn

Metod

Igen

Resultat

Ref.

MRC50 - Baserat på genomsnittlig specifik tillväxttakt

Desmodesmus subspicatus

Grönalger

92/69/EWG Anhang V C.3

72 mönster

7,3 mg/L

Använd 2, 3

3

NOEC - Baserat på områden under tillväxtkurvan

Pseudokirchneriella subcapitata

Grönalger

OECD 201

72 mönster

7,5 mg/L

Använd 1.2

4

LOEC - Baserat på områden under tillväxtkurvan

15 mg/L

Använd 1.2

MeC50 - Baserat på områden under tillväxtkurvan

22,8 mg/L

Använd 1.2

NOEC - Baserat på logaritmisk tillväxthastighet

7,5 mg/L

Använd 1.2

LOEC - Baserat på logaritmisk tillväxthastighet

15 mg/L

Använd 1.2

MRC50 - Baserat på logaritmisk tillväxthastighet

58,3 mg/L

Använd 1.2

EC50 - Baserat på immobilisering

stor vattenloppa

jätte vattenloppa

OECD 202

48 standard

>120 mg/L

Använd 1.2

5

NOEC - Baserat på immobilisering

30 mg/L

Använd 1.2

EC50

Vaxdaphnia är tveksamt

cladocera

EPA 600/4 90/027

48 TIMMAR

45,3 mg/L

6

LC50

Oncorhynchus mykiss

regnbågsforell

OECD 203

96 mönster

130 mg/L

Använd 1.2

7

NOEC - Baserat på symtom på toxicitet

32 mg/L

Använd 1.2

LC50

danmark rerio

zebrafisk

OECD 203

96 mönster

167 mg/L

Använd 1.2

8

LOEC - Baserat på dödlighet

157,5 mg/L

Använd 1, 2

EC50 - Baserat på inandninghämning

-

-

OECD 209

3 Standard

>100 mg/L

Använd 1.4

9

NOEC - Baserat på andetaghämning

3 Standard

100 mg/L

Använd 1, 4

Not 1: Studier utfördes medMetoprololAktuell, skillnaden mellan dina rapporterade och faktiska koncentrationerMetoprololdet förväntas ha en försumbar inverkan på denna bedömning.

Not 2: Koncentrationer bekräftades genom analys och resultaten uttrycktes i nominella värden.

Not 3: Data förMetoprololdrog från Cleuvers M.FörstaRiskbedömning för tre vattenlevande betablockerare.kemosfär,2005,59199-205. koncentrationer avMetoprololvar en fri bas i denna studie.

Anmärkning 4: Resultaten uttrycks i nominella koncentrationer.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Baserat på internationellt erkända riktlinjer utfördes korttidstester på arter från tre trofiska nivåer. Därför är PNEC baserad på akut toxicitet för grönalger (Desmodemus var spionage), den mest känsliga arten och en bedömningsfaktor på 1000 tillämpas enligt Echas vägledning (ref. 10).

PNEC = 7300 µg/L / 1000 = 7,3 µg/L


Klassificering av miljöfaror (förhållande PEC/PNEC)

PEC/PNEC = 1,6/7,3 = 0,22, det vill säga H. PEC/PNEC ≤ 1, vilket motiverar påståendet "Användning".MetoprololDet ansågs resultera i en låg miljörisk.”

på svenska: 'Användning avMetoprololunder rubriken "Miljörisk" klassificerades den som "låg risk för miljöpåverkan".


Inslag av en miljöolycka

sista punkten

Metod

testämneskoncentrationen

Igen

Resultat

Ref.

Fördelningskoefficient oktanol vatten

OECD 107

100 mg/L

-

Log P = -0,06 @valor do PH5

Logg P = -0,90 @valor do PH7

11

DOC-borttagningsavgift

ISO 7827-1984 (E)

34 mg DOC/L

28 dias

14 %

8

härkomst


biotisk nedbrytning

Aerob biologisk nedbrytning bestämdes i enlighet med ISO 7827-1984(E) (ref. 8) med hjälp av kriterier från OECD:s riktlinjer för biologisk nedbrytning. Enligt resultatenMetoprololinte lätt biologiskt nedbrytbar (förlust av löst organiskt material).kol(DOC) <70 % efter 28 dagar). Baserat på ovanstående data (i avsaknad av andra data) är påståendet "metoprolol är potentiellt resistent" motiverat.

på svenska: "Metoprolol är potentiellt resistent" under rubriken "Nedbrytning".


bioackumulering

Register P = < 4 tumvalor do PH7.

MetoprololDet har ingen signifikant potential att bioackumuleras som rapporterats i Log P. Därför används påståendet "Metoprolol har låg potential för bioackumulering".

på svenska: "Metoprolol har låg potential för bioackumulering" under rubriken "Bioackumulering".


Fysikalisk-kemiska data

sista punkten

Metod

Testvillkor

Resultat

Meddelande

vattenlöslighet

Ej specificerad, okänd metod

-

200 mg/L

9

bibliografiska referenser

 1. [ECHA] Europeiska kemikaliemyndigheten. Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning. Kapitel R.16: Miljöexponeringsbedömning (version 3.0). februari 2016.http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf

 2. Logimax utredares broschyr, nummer 2, avsnitt 5 Mänskliga effekter. november 2006.

 3. Akvatisk ekotoxicitet av läkemedel, inklusive bedömning av kombinerade effekter. Cleuvers M.Toxicology Letters 2003 v142 n3 S. 185 – 194.

 4. MetoprololSuccinat: toxicitet för grönalgerSelenastrum capricornutum. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, Storbritannien, rapport BL7587. oktober 2003.

 5. MetoprololSuccinat: Akut kontrastor vattenloppa. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, Storbritannien, rapport BL7588.oktober 2003.

 6. Förutsägelse och experimentell validering av akut beta-blockerare toxicitet i Ceriodaphnia dubia. Fraysse B et al.Att omringa. Toxisk. kemisk2005 v24 n10 S. 2470 – 2476.

 7. MetoprololSuccinat: Akut toxicitet för regnbåge (Oncorhynchus mykiss). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, Storbritannien, rapport BL7589.oktober 2003.

 8. Miljöutvärdering av läkemedelssubstansen AB Astra ”A004”. Referensnummer: 4/92, Toxicon. april 1992.

 9. MetoprololSuccinat: Inverkan på andningshastigheten hos aktivt slam. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, Storbritannien, rapport BL7772.december 2003.

 10. ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten. Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning. Kapitel R10. maj 2008.https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r10_en.pdf/bb902be7-a503-4ab7-9036-d866b8ddce69

 11. MetoprololElektronik: Bestämning av fördelningskoefficienten n-oktanol-vatten. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, Storbritannien, rapport BL7827.september 2004.


Hållbarhet, förvaring och hantering

hållbarhet

Blase:

18 månader gammal


HDPE-Burk

2 år


Särskilda förvaringsinstruktioner

Spara max 25OIGEN.


Förvara i originalförpackning. Fuktkänslig.


Särskilda instruktioner för avfallshantering

Eventuellt oanvänt läkemedel och avfall måste kasseras i enlighet med gällande riktlinjer.

Farmaceutiska formegenskaper

Depottablett.


25mg, 50mg och 200mg:

Vit avlång tablett med skåra på båda sidor.

Tabletten kan delas i två lika delar.utanförOCH.


100mg:

Ljusgul, avlång tablett med skåra på båda sidor.

Tabletten kan delas i två lika delar.utanförOCH.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 04/09/2023

Views: 6080

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.